Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/242
Назва: Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника у дітей з хронічним пієлонефритом
Інші назви: Современные подходы к коррекции дисбиотических нарушений кишечника у детей с хроническим пиелонефритом
Modern approaches to correction of dysbiotic intestinal disorders in children with chronic pyelonephritis
Автори: Крючко, Тетяна Олександрівна
Крючко, Татьяна Александровна
Kryuchko, T. A.
Харшман, Віра Петрівна
Харшман, Вера Петровна
Harshman, V. P.
Несіна, Інна Миколаївна
Несина, Инна Николаевна
Nesina, I. M.
Кузьменко, Наталія Валентинівна
Кузьменко, Наталия Валентиновна
Kuzmenko, N. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Заславський О. Ю.
Бібліографічний опис: Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника у дітей з хронічним пієлонефритом / Т. О. Крючко, В. П. Харшман, І. М. Несіна [та ін.] // Здоров’я дитини. – 2017. – Том 12, № 3. – С. 329–334.
Короткий огляд (реферат): Відомо, що більш ніж у 80% хворих дітей з хронічним пієлонефритом (ХП) виявляють дисбіотичні порушення кишечника, що потребує корекції та відновлення нормального складу мікрофлори за рахунок включення до терапевтичних та профілактичних схем пробіотиків. Метою дослідження було вивчення ефективності застосування пробіотика Субалін в комплексному лікуванні ХП у дітей дошкільного віку. Матеріали і методи. Було обстежено 40 дітей віком від 0 до 6 років з первинним ХП зі збереженою функцією нирок. I група хворих отримувала стандартну терапію згідно протоколу. Для корекції дисбіозу у дітей даної групи використовували біфідо- чи лактобактерії. Пацієнти II групи отримували базисну терапію в комплексі з пробіотиком «Субалін», за запропонованою нами схемою. Оцінювали швидкість ліквідації інтоксикаційного та диспепсичного синдромів, тривалість повної клініко-лабораторної ремісії основного захворювання Результати. Оцінка клінічної ефективності Субаліну у дітей протягом 1 місяця показала достовірно більш виражену його ефективність щодо ліквідації основних проявів дисбіозу. Визначено достовірно більш виражену частоту нормалізації випорожнень на фоні і після лікування Субаліном на відміну від групи порівняння. Відмічена тенденція до зниження тривалості (р≤0,1) та істотне (р<0,05) зниження вираженості проявів інтоксикаційного синдрому у дітей II групи. Протягом 6 місяців спостереження у 94,7% обстежених дітей II групи визначалась достовірно вища протирецидивна ефективність проведеної терапії, а тривалість повної клініко-лабораторної ремісії склала 5,9 ± 0,4 міс., в порівнянні з ідентичними показниками в I групі (відповідно 66,7% та 3,1 ± 0,1 міс.). Заключення. Отримані результати довели доцільність використання Субаліну в комплексному лікуванні ХП у дітей дошкільного віку; Известно, что более чем у 80% больных детей c ХП выявляют дисбиотические нарушения кишечника, что требует коррекции и восстановления микрофлоры путем включения в терапевтические и профилактические схемы пробиотиков. Целью исследования было изучение эффективности применения пробиотика Субалин в комплексном лечении ХП у детей дошкольного возраста. Материалы и методы. Обследовано 40 детей в возрасте от 0 до 6 лет с первичным ХП с сохраненной функцией почек. I группа больных получала стандартную терапию согласно протоколу. Для коррекции дисбиоза у детей данной группы применяли бифидо- или лактобактерии. Пациенты II группы получали базисную терапию в комплексе с пробиотиком Субалин по предложенной нами схеме. Оценивали скорость ликвидации интоксикационного и диспептического синдромов, длительность клинико-лабораторной ремиссии основного заболевания. Результаты. Оценка клинической эффективности Субалина у детей на протяжении 1 месяца показала достоверно более выраженную его эффективность по ликвидации основных проявлений дисбиоза. Выявлено достоверно более выраженную частоту нормализации испражнений на фоне и после лечения Субалином в отличие от группы сравнения. Отмечена тенденция к снижению длительности (р≤0,1) и существенное (р<0,05) снижение выраженности проявлений интоксикационного синдрома у детей II группы. В течение 6 месяцев наблюдения у 94,7% обследуемых детей II группы определялась достоверно высшая противорецидивная эффективность проведенной терапии, а длительность полной клинико-лабораторной ремиссии составила 5,9 ± 0,4 мес., в сравнении с идентичными показателями в I группе (66,7% и 3,1 ± 0,1 мес. соответственно). Заключение. Полученные результаты подтвердили целесообразность применения Субалина в комплексном лечении ХП у детей дошкольного возраста; Abstract. It is known that more than 80% of children with chronic pyelonephritis (СP) show abnormal intestinal disorders, which requires correction and recovery of microflora by incorporating probiotics into therapeutic and prophylactic regimens. The aim of the study was to study the effectiveness of probiotic Subalin in the complex treatment of СP in preschool children. Materials and Methods. We examined 40 children aged 0 to 6 years with a primary СP with a preserved kidney function. I group of patients received standard therapy according to the protocol. Bifido- or lactobacilli were used to correct the dysbiosis in children of this group. Patients of group II received basic therapy in combination with probiotic Subalin according to the scheme suggested by us. The rate of elimination of intoxication and dyspeptic syndromes, duration of clinical and laboratory remission of the underlying disease were assessed. Results. Evaluation of clinical effectiveness of Subalin in children for 1 month showed significantly more pronounced its effectiveness in eliminating the main manifestations of dysbiosis. A significantly more pronounced frequency of normalization of feces was revealed on the background and after treatment with Subalin, in contrast to the comparison group. There was a tendency to decrease in duration (p≤0.1) and a significant (p <0.05) decrease in manifestations of intoxication syndrome in children of group II. During the 6 months of follow-up, 94.7% of the children in group II examined had a significantly higher antiretroviral effectiveness of the therapy, and the duration of complete clinical and laboratory remission was 5.9 ± 0.4 months, compared with the identical indices in group I (66 , 7% and 3.1 ± 0.1 months, respectively). Conclusions. The obtained results confirmed the expediency of using Subalin in the complex treatment of CP in children of preschool age.
Ключові слова: хронічний пієлонефрит
chronic pyelonephritis
дисбіоз
діти
dysbiosis
children
Bacillus subtilis
хронический пиелонефрит
дети
дисбиоз
ISSN: p-ISSN 2224-0551
e-ISSN 2307-1168
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/242
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
sovremennye-podhody-k-korrektsii-disbioticheskih-narusheniy-kishechnika-u-detey-s-hronicheskim-pielonefritom.pdf1,88 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.