Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7840
Назва: Зміни енергетичного метаболізму, вільнорадикального окислення ліпідів в слинних залозах при утворенні надлишкової кількості оксиду азоту з екзогенних та ендогенних попередників
Автори: Бондаренко, Валерій Володимирович
Бондаренко, Валерий Владимирович
Bondarenko, V.
Ключові слова: хронічна нітратна інтоксикація
слинні залози
α-амілаза
перекисне окислення ліпідів
запалення
церулоплазмін
гіпербарична оксигенація
слюнные железы
хроническая нитратная интоксикация
α-амилаза
перекисное окисление липидов
воспаление
церулоплазмин
гипербарическая оксигенация
nitric oxide
chronic nitrate іntoxication
salivary glands
α-amilase
lipid peroxidation
inflammation
ceruloplasmin
hyperbaric oxygenation
Дата публікації: 2001
Видавець: Національна академія наук України інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
Бібліографічний опис: Бондаренко В. В. Зміни енергетичного метаболізму, вільнорадикального окислення ліпідів в слинних залозах при утворенні надлишкової кількості оксиду азоту з екзогенних та ендогенних попередників : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / В. В. Бондаренко. – Київ, 2001. — 16 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена дослідженню накопичення нітрату натрію в вигляді динітрозильних ком-плексів заліза і в організмі з екзогенних (хронічна нітратна інтоксикація) та ендогенних (карагенінове запалення) попередників. Досліджували його вплив на енергетичний обмін, активність ферментів антиоксидантного захисту та ферменту α-амілази, перекисне окислення ліпідів у тканинах слинних залоз білих щурів. Виявлено, що в динаміці хронічної інтоксикації нітратом натрію розвиваються суттєві порушення функціонального стану мітохондрій слинних залоз порушуються шляхи постачання субстратів окислення до мітохондріальних мембран, відмічається зниження ефективності окислювального фосфорилювання і розлад процесів окислення і фосфо-рилювання АДФ, порушується утворення ферменту α-амілази та знижується активність антиоксидантних ферментів, пригнічується енергетичний потенціал, активізуються в тканинах слинних залоз процеси перекисного окислення ліпідів і знижується активність антиоксидантних ферментів. Призначення гіпербаричної оксигенації обмежує глибокі порушення мітохондриального дихання, фосфорилювання, обмежує накопичення оксиду азоту, запобігає суттєвій активації ПОЛ, однак не має впливу на процеси нормалізації біоенергетичних процесів, та функціональні показ-ники при хронічній інтоксикації нітратом натрію. Використання ГБО за експериментально роз-робленою схемою в комплексі з церулоплазміном дає позитивні результати які відображені в роботі. Активує процеси антиоксидантного захисту попереджує порушення енергетичного метаболізму, активує утворення ферменту α-амілази; Диссертация посвящена исследованию накопления нитрата натрия в виде динитрозильных комплексов железа в организме с экзогенных (хроническая нитратная интоксикация) и эндогенных (карагениновое воспаление) предшественников. Исследовали его влияние на энергетический обмен, активность ферментов антиоксидантной защиты каталазы и супероксиддисмутазы, фермента α-амилазы, перекисное окисление липидов в тканях слюнных желез белых крыс. Выявлено, что при хронической интоксикации нитратом натрия развиваются существенные нарушения функционального состояния митохондрий в тканях слюнных желез снабжения субстратов окис-ление, отмечается снижение эффективности окислительного фосфорилирования АДФ, наруша-ются процессы образования фермента α-амилазы и снижается активность антиоксидантних ферментов угнетаются процессы энергетического потенциала. Назначение гипербарической оксигенации предупреждает глубокие нарушения митохондриального дыхания, фосфорилирования, ограничивает накопление оксида азота, предотвращает существенной активации ПОЛ, однако не имеет влияния на сроки нормализации биоэнергетических процессов в обновленном периоде острой интоксикации нитратом натрия. Применение ГБО и церулоплазмина за экспериментально разработанной схемой даёт положительные результаты которые отражены в работе. Активизирует процессы антиоксидантной защиты, предупреждает нарушение энергетического метаболизма, активизирует образование фермента α-амилазы; The thesis is devoted to the investigation of energy metabolism and lipid peroxide oxidation in sali-vary glands of white rats which were introduced with sodium nitrate. In cronic intoxication with sodium nitrate the were revealed the significant violations of mitochondrea functional condition of tissues in sal-ivary glands of provision of oxigenation substrates, there were also marked the lowering of effectiveness of oxygenative phosphorylation ADD, decreasing of antioxidant enzymes activity, there were disturb-ances in processes of α-amylase enzyme producing. The administration of course of hyperbaric oxigena-tion prevents deep violations of mitochondral respiration, phosphorylation; limits the accumulation of nitric oxide , prevents significant lipid peroxidation activation but does not influence the terms of normalization of bioenergetic processes in renewed period of acute sodium nitrate intoxication. The use of HBO and ceruloplasmin going on according to the experimentally worked out scheme, activates the processes of antioxidant protection, violation of energy metabolism, activates the α-amylase enzyme formation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7840
Розташовується у зібраннях:Автореферати
Авторефетати та дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
BondarenkoDisser.pdf481,09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.