Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7999
Назва: Прогностична значимість методів ранньої діагностики мікроекологічних порушень у порожнині рота як маркерів ризику запальних змін ясен
Інші назви: Прогностическая значимость методов ранней диагностики микроэкологических нарушений в полости рта в качестве маркеров риска воспалительных изменений десен
The Importance of Prediction Methods of Early Diagnostics of Mikroekological Disorders in the Oral Cavity as Risk Markers of Inflammatory Changes of the Gums
Автори: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Череда, Вікторія Володимирівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Череда, Виктория Владимировна
Petrushanko, T.
Tchereda, V.
Дата публікації: 2015
Видавець: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація імплантологів України», ТзОВ «ГалДент»
Бібліографічний опис: Петрушанко Т. О. Прогностична значимість методів ранньої діагностики мікроекологічних порушень у порожнині рота як маркерів ризику запальних змін ясен / Т. О. Петрушанко, В. В. Череда // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2015. – № 4 (40). – С. 71‒78.
Короткий огляд (реферат): Мета: Підвищити ефективність прогнозування та ранньої діагностики запальних захворювань ясен за допомогою аналізу мікроекологічних порушень у порожнині рота осіб молодого віку у зв’язку з високою поширеністю запальних хвороб пародонта та складністю донозологічної діагностики запального процесу у яснах. Методи: У дослідженні брали участь 182 особи молодого віку, яких розподілили на дві групи - основну та контрольну. Виконали суб’єктивне та об’єктивне стоматологічне обстеження із визначенням індексу КПВ, індексу гігієни Green-Vermillion, інтердентального гігієнічного індексу (HYG), індексу РМА у модифікації С. Parma, комплексного пародонтального індексу (КПІ) за П.А. Леусом, проби Шиллера-Писарєва, індексу кровоточивості ясен (SBI) за H.R. Muhlemann, індексу кровоточивості сосочків (РВІ) за Muhlemann-Saxer. За власними запатентованими способами розрахували скринінгову оцінку колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота (СОПР), оцінку ризику запальних захворювань пародонта, а також розробили власну запатентовану модель прогнозування імовірності виникнення запальних захворювань ясен. Результати: Зниження колонізаційної резистентності порожнини рота сприяє збільшенню щільності заселення біоплівки ясенної борозни анаеробною мікрофлорою та зменшенню колонізації мікроорганізмами, що стабілізують мікробіоту. Збільшення мікробного навантаження аеробною та особливо анаеробною мікрофлорою, зменшення кількості стабілізуючих мікроорганізмів у біотопі ясенної борозни підвищує ризик виникнення запальних змін у тканинах пародонта. Висновки: Аналіз отриманих результатів за допомогою методу бінарної логістичної регресії та кореляційного аналізу показав високу прогностичну значимість запропонованих методів ранньої діагностики мікроекологічних порушень як маркерів ризику запальних змін ясен. Отримані дані підтверджують ключове значення стану колонізаційної резистентності СОПР та дисбалансу резидентної мікрофлори біоплівки ясенної борозни в ініціації та розвитку запальних захворювань пародонта. Розроблена модель логіт-регресії дозволяє розрахувати імовірність виникнення гінгівіту залежно від поєднання запропонованих предикторів ризику, що необхідно враховувати при плануванні профілактичних програм; Цель: Повысить эффективность прогнозирования и ранней диагностики воспалительных заболеваний десен с помощью анализа микроэкологических нарушений в полости рта лиц молодого возраста в связи с высокой распространенностью воспалительных заболеваний пародонта и сложностью донозологической диагностики воспалительного процесса в деснах. Методы: В исследовании участвовали 182 человека молодого возраста, которых разделили на две группы - основную и контрольную. Выполнили субъективное и объективное стоматологическое обследование с определением индекса КПУ, индекса гигиены Green-Vermillion, Интердентального гигиенического индекса (HYG), индекса РМА в модификации С. Parma, комплексного пародонтального индекса (КПИ) по П.А. Леус, пробы Шиллера-Писарева, индекса кровоточивости десен (SBI) по H.R. Muhlemann, индекса кровоточивости сосочков (РВИ) по Muhlemann-Saxer. По собственным запатентованным способам рассчитали скрининговую оценку колонизационной резистентности слизистой оболочки полости рта (СОПР), оценку риска воспалительных заболеваний пародонта, а также разработали собственную запатентованную модель прогнозирования вероятности возникновения воспалительных заболеваний десен. Результаты Снижение колонизационной резистентности полости рта способствует увеличению плотности заселения биопленки десневой борозды анаэробной микрофлорой и уменьшению колонизации микроорганизмами, стабилизирующие микробиоту. Увеличение микробной нагрузки аэробной и особенно анаэробной микрофлорой, уменьшение количества стабилизирующих микроорганизмов в биотопе десневой борозды повышает риск возникновения воспалительных изменений в тканях пародонта. Выводы: Анализ полученных результатов с помощью метода бинарной логистической регрессии и корреляционного анализа показал высокую прогностическую значимость предложенных методов ранней диагностики микроэкологических нарушений качестве маркеров риска воспалительных изменений десен. Полученные данные подтверждают ключевое значение состояния колонизационной резистентности СОПР и дисбаланса резидентной микрофлоры биопленки десневой борозды в инициации и развития воспалительных заболеваний пародонта. Разработанная модель логит-регрессии позволяет рассчитать вероятность возникновения гингивита в зависимости от сочетания предложенных предикторов риска, которую необходимо учитывать при планировании профилактических программ; Purpose: Improving the efficiency of the prediction and early diagnosis of inflammatory gum disease by analyzing the microbial violations in the mouth for persons of young age in connection with a high prevalence of inflammatory periodontal diseases, especially among the young age, the complexity of early diagnosis of inflammation in the gums. Methods: The study involved 182 people of young age that were divided to primary and reference groups. Detailed subjective and objective dental examination of the definition of the index CPE, OHI-S J.C. Green, J.R. Vermillion, PMA modified by Parma, comprehensive periodontal index KPI for Leus, tests Schiller-Pisarevi index, bleeding gums (SBI) Muhlemann, bleeding papillae (PBI) Muhlemann-Saxer. Designed for their own proposed using proprietary ways a screening assessment of colonization resistance mucous membranes of the oral cavity (MMOC), assessment of the risk of periodontal inflammatory diseases, and developed a patented proprietary model predicting the probability of occurrence of inflammatory diseases of the gums. Results: Reducing colonization resistance of the mouth contributes to increasing the density of the settling of the biofilm gums sulcus anaerob microflora and reduce colonization of microorganisms having a stabilizing effect on it mikrobiotu. Increasing the microbial load of aerob and especially anaerob microflora, reduce the amount of stabilizers of microorganisms in defined biotope gums sulcus, increases the risk of inflammatory changes in the periodontal tissues. Conclusions: The analysis of the results obtained by using the method of binary logistic regression and correlation analysis proved high predictive significance of proposed methods of early diagnostics of mikroekologic disorders as risk markers of inflammatory changes of the gums.The obtained data confirm the key state of colonization resistance MMOC and imbalance of resident microflora in biofilm gums sulcus in the initiation and development of inflammatory periodontal diseases. Created by model logit-regression allows to calculate the probability of the occurrence of gingivitis depending on the combination of the proposed prediktorivthe risk that must be considered when planning prevention programs.
Ключові слова: запалення ясен
прогнозування
діагностика
мікроекологія порожнини рота
маркери ризику
воспаление десен
прогнозирования
диагностика
микроэкология полости рта
маркеры риска
inflammation of the gums
prediction
diagnosis
oral mikroekologia
markers of risk
ISSN: 1992-4488
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7999
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
The Importance of Prediction Methods of Early Diagnostics .pdf253,33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.